நல்லூர் அருள்மிகு தொப்பை பிள்ளையார் துணை

Appeal for donations


 • Nallur Raja Padasala®
 • Indian Bank, Nungambakkam Branch
 • IFSC Code: IDIB000N033
 • A/C Number: 6756643868

Nithya Sankalpam Scheme


At Nallur Raja Padasala® from July 2021 we are starting a scheme of Nithya Sankalpam. Daily pooja will be done for Padhukai of Mahaperiava with Mahaperiava Ashtothram and Sama vedam by Vaadyar and Vidyarthis. Individual sankalpam and prayers will be done for the welfare of donors family (Husband, wife and their unmarried children with Gothram Nakshatram and name.) Sama veda aaseervatha Manthrams will also be chanted. On the Nakshatram day of each family head, Paayasam will be offered to Padhukai and as prasadam for Nallur Raja Padasalai® Veda Brahmanas.
So far 9 of the trustees/relatives households have agreed to be part of this scheme. This scheme will be open for the first 30 donors only.

Features

 • Nallur Raja Padasala® will pray DAILY for the sake of Donors Family welfare.
 • Akshadai prasadam will be sent by mail once a month to their local address.
 • Each donor will have the satisfaction of contributing Paayasam to 6 Vedha Brahmana bhojanam daily.
 • Sankalpam kaannikai per month per family will be INR 3000 i.e Rs 100 per day. You are requested to take part in this scheme at least for two years.
ஹர ஹர சங்கர
श्री गुरुभ्यो नमः||
Pranams to his Holiness!!
 • वेदो वृक्षः मूलकानयत्र विप्रा:
 • अङ्गा: शाका: धर्मकर्मणि पत्रं
 • थस्मात मूलंयथ्नतः रक्षणीयं
 • छिन्ने मूले नैवशाका न वृक्षा:
ஜய‌ ஜய சங்கர

The Vedas – Eternal Glory Of Our Tradition

Vedas are believed to be the Divine revelations from the Cosmic Space recognised by Ancient Rishis. No authorship has been ascribed to these ancient Scriptures. The Vedic Vibrations are eternally present in the Cosmic Space in a very subtle form. In ancient Yugas, the Vedas as known to humanity were much larger in content than it is known today. It is already proven beyond doubt that Veda Mantras confer peace, prosperity and general well being of the whole world. It is our abundant duty to nourish and cherish the Vedas, which are the roots of our Sanatana Dharma for future generations.
வேதங்கள் ஒர் பெரிய வ்ருக்ஷமாகும். வ்ருக்ஷங்களுக்கு ஆதாரமாக இருக்கக்கூடியது அந்த மகா வ்ருக்ஷத்தின் வேர்கள். அதாவது வேதம் கற்ற பிராமணர்கள். சிக்ஷை, வியாகரணம், சந்த:, நிருக்தம், ஜ்யோதிஷம் மற்றும் கல்பம் என்கிற ஆறு அங்கங்களும் இதே மகா வ்ருக்ஷத்திற்கு கிளைகளாக இருக்கின்றன. கர்மாநுஷ்டானம், தர்மகாரியங்கள் இலைகளாக திகழ்கின்றன. ஆகையால் இந்த மகா வ்ருக்ஷத்தின் வேர்களாக இருக்கக்கூடிய வேதாத்யாயனம் செய்தவர்களையும், வேதாத்யாயனம் பயின்று வருபவர்களையும் நாம் அவசியம் காப்பாற்றவேண்டும். இந்த வேத மரத்தின் வேரை (அதாவது வேத பிராமணர்களை) நாம் காப்பாற்றாவிடில் வேதம்(மரம்), வேதாங்கம் (கிளைகள்), தர்மானுஷ்டானம் (இலைகள்) அனைத்தும் பட்டுபோய்விடும். ஆகையால் நாம் அனைவரும் வேதாத்யாயனம் செய்தவர்களையும், செய்துகொண்டிருப்பவர்களையும் அவசியம் காப்பாற்றுவோமாக.
×